Petición online:http://ow.ly/P1An4

Más información en:

aliwithoutID.blogspot.com(Inglés) /alisanspapiers.blogspot.com(Francés)

jueves, 16 de julio de 2015

Parlament de Catalunya: Moció 228/X del Parlament de Catalunya, de suport al periodista marroquí Ali Lmrabet

Moció 228/X del Parlament de Catalunya, de suport al periodista marroquí Ali Lmrabet
Tram. 302-00305/10


Aprovació Ple del Parlament
Sessió 57, 09.07.2015, DSPC-P 116

Publicació: BOPC 629

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior del Govern (tram. 302-00305/10), presentada pel diputat José Maria Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 120722), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 120742) i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 120744).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la següent
Moció
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al periodista Ali Lmrabet, persona compromesa amb els drets humans, actualment en vaga de fam des del 24 de juny a la seu de l’Organització de les Nacions Unides de Ginebra per demanar que el Govern marroquí li torni l’habilitació com a escriptor i periodista, ja que s’ha exhaurit el termini de deu anys d’inhabilitació a què va ésser condemnat després de sortir de la presó l’any 2005.
2. El Parlament de Catalunya s’afegeix a les mostres de suport al periodista Ali Lmrabet expressades per Reporters Sense Fronteres, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, l’Ajuntament de Ginebra, entitats internacionals com Amnistia Internacional i Human Rights Watch i més de cent personalitats marroquines.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2015

El secretari quart                                                               La presidenta
David Companyon i Costa                                                 Núria de Gispert i Català

No hay comentarios:

Publicar un comentario